...

Inspiratie

Inspiratie is het fundament voor goed onderwijs. Dus vraagt ook identiteitsontwikkeling om inspirerende uitvoerders en inspirerende voorbeelden. Identiteit draagt een dynamisch karakter en wordt in brede zin opgevat. Identiteit, uitgedrukt in termen van ‘wie zijn wij, voor wie zijn wij er en waar willen wij voor gaan’ is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is altijd een samenspel tussen Traditie, Trend en Toekomst. Scholen die werk maken van identiteitsontwikkeling zijn dus bezig met het werken aan een zelfportret én toekomstontwerp tegelijk (feitelijke en wenselijke identiteit). Dit betekent procesmatig bezig zijn met het werken pedagogische en maatschappelijke keuzes en hieraan ten grondslag liggende levensbeschouwelijke motivaties, geworteld in de denominatie van de school. Hieruit vloeien onderwijskundige, beheersmatige en organisatorische keuzes voort. Kortom, identiteit kent verschillende aan elkaar gerelateerde identiteitsdimensies.

Vanuit bovenstaand perspectief zijn inspiratiebijeenkomsten voor teams en ouders/verzorgers ontwikkeld (zie hieronder). Verder bieden we u gratis inspirerende beeld- en tekstfragmenten (artikelen, websites) en praktijkvoorbeelden (dagopeningen/momenten van de dag, lessen levensbeschouwing) aan voor gebruik op school:


Inspiratiebijeenkomst(en) voor teams en werkgroepen

Identiteit van een impuls voorzien kan rond diverse thema’s. Enkele voorbeelden:

  • Actief pluriform werken in het openbaar onderwijs
  • Katholiciteit en inspiratie
  • Protestants-christelijk onderwijs en inspiratie
  • Diversiteit en identiteit
  • Vluchtelingen, AZC’s en nu?
  • Zichtbare levensbeschouwelijke identiteitsaspecten als dagopeningen/momenten van de dag, vak levensbeschouwing, vieringen
  • Educaties als mediawijsheid, burgerschap & sociale integratie, duurzaamheid en sexualiteit
  • 21e eeuwse vaardigheden

Workshops rond een van de bovengenoemde thema’s duren twee uur.

Een voorbeeld: Studiedag identiteitsondersteuners Stichting Katholiek Onderwijs Midden Twente (SKOMT). Voor een verslag klik hier.

Inspiratie- en themabijeenkomsten voor ouders

Ouderavonden van 2 – 3 uur rond identiteitsthema’s naar keuze, bijv. pesten (pedagogische identiteit), radicalisering – mediawijsheid (maatschappelijke identiteit) of homo(seksuliteit) (levensbeschouwelijk). Maatwerk.