...

Netwerk

Duurzame identiteitsontwikkeling vraagt om regelmatig te reflecteren op beroepsidentiteit ( op individueel- en teamniveau), aanwezigheid van expertise  op school en een sterk regionaal verbindend netwerk met bovenregionale contacten.

Scholing en begeleiding van de katholieke / interconfessionele identiteit is in Twente georganiseerd middels de volgende instanties/instellingen:

 • Saxion APO Enschede: scholing en begeleiding
 • Aan het CONVENT verbonden identiteitsbegeleider
 • Platform Identiteit Twente (PIT)
 • Intervisiegroepen coördinatoren identiteit (ISCI)
 • Intrascholaire identiteitswerkgroepen

 

Platform Identiteit Twente (PIT)

Doel:

Het Platform Identiteit Twente (PIT) is een

 • overlegorgaan
 • waarbinnen vertegenwoordigers van instanties / instellingen vanuit de katholieke grondslag uit Twente
 • die betrokken zijn bij identiteits/geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren
 • periodiek (eens per kwartaal) samenkomen
 • vanuit de volgende doelstellingen:
 • verkennen en bespreken van vragen, wensen en knelpunten vanuit het werkveld waarbij de belangen worden behartigd van de achterban
 • initiëren van activiteiten als resultante van dit overleg
 • afstemming van activiteiten
 • gebruik maken van elkaars inzichten en deskundigheid
 • professionele informatie-uitwisseling (te komen) over (innovatie)ontwikkelingen vanuit de betrokken gremia.

dit met het oog op de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig op elkaar afgestemd identiteitsnetwerk (opleiding, ondersteuning  en begeleiding)

 •  waarbij denkbaar is dat ook andere instanties/ instellingen vanuit andere denominaties in de toekomst deel gaan nemen

Samenstelling

Uitgangspunt voor de samenstelling van het platform is het bij elkaar brengen van al diegenen die betrokken bij de identiteitsontwikkeling en geloofsvorming van kinderen en jongeren.

Op dit moment (2015) nemen deel :

 • Hélène van den Bemt, Parochieverband Hengelo, (domein) profiel catechese
 • Gerrit Klaassen, identiteitsbegeleider ST. KOMT, St. Schaepman en St. KOE
 • Everard Stege, Docent en projectleider Saxion APO Hengelo / eindredacteur en schrijver van de metdodes Hellig Hart en Heb ’t lef!
 • Rob van der Vegt, bovenschools manager St. KOE en afgevaardigde identiteit namens CONVENT
 • Maria Verheijen, leerkracht St. KOMT en afgevaardigde namens de Intervisiegroepen Coördinatoren Identiteit (ISCI)

 

Intervisiegroepen coördinatoren identiteit

De coördinatoren identiteit komen als follow up van de coördinatorenopleiding  jaarlijks drie keer bijeen voor intervisie (en supervisie).

 • ISCI I: Lichting 1 en 2
 • Lichting 3: vanaf 2015-2016

[jw_easy_logo slider_name=”Partnerlogos”]