...

Scholing

Het ten uitvoer brengen van een succesvolle identiteitsactiviteit is geen garantie voor een duurzame identiteitsontwikkeling. Het tegendeel is vaak zichtbaar: zonder inspirerend en deskundig onderhoud zakt een zo hoopvolle opleving snel weer weg.

Om identiteitsontwikkeling stevig te verankeren in cultuur en organisatie van een school, en daarmee duurzaamheid te borgen, is deskundigheidsontwikkeling voorwaardelijk. Dat een opleiding tot vakspecialist identiteit en studiedag(en) identiteit hierin kunnen voorzien, etaleren verschillende good practices in Oost – Nederland. Het samen optrekken van schoolleider(s) en vakspecialisten vergroot de kans op dynamische en succesvolle identiteitsontwikkeling. Het strekt bovendien tot aanbeveling om als vakspecialist identiteit, samen met andere vakspecialisten identiteit en identiteitsbegeleiders en/of professionals van PABO’s, succeservaringen, knelpunten en behoeften te delen. Hiertoe in het leven geroepen Intervisie en Supervisie bijeenkomsten Coördinator Identiteit (ISCI) dragen zorgen voor duurzame (wederzijdse) scholing en inspiratie.


Opleiding coördinatoren identiteit

Opleiding die leraren in het basisonderwijs in staat stelt zich te scholen voor de taak van vakspecialist op het gebied van identiteit (vergelijkbaar met reken- en taalcoördinator).

De opleiding is bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs die identiteit een warm hart toedragen. Zij vinden het boeiend om inspirerende en deskundige hulp te geven bij identiteitsvragen van collega’s en stimuleren deze collega’s graag bij het initiëren van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van identiteit en/of levensbeschouwing. Deze opleiding biedt het vakinhoudelijke en –didactische repertoire dat hier bij past. Inmiddels is gebleken dat de opleiding ook voor (adjunct)directeuren meerwaarde genereert.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de brochure ‘Opleiding coördinator identiteit’.

Studiedag ‘Schoolleiders en identiteit

Studiedag (of twee dagdelen) die een inspirerend bezinningsproces in gang zet over de wenselijke identiteit van uw school of van de aan uw stichting verbonden scholen. Centraal staat het ontwikkelen van een visiedocument rond identiteit, oftewel een identiteitsbeleidsparagraaf bij het strategisch beleidsplan. Deze dag is bedoeld voor schoolleiders en overige managementleden van CONVENT scholen.

Lees verder in de brochure ‘Studiedag schoolleiders en identiteit CONVENT’ en landelijk.

Studiedag identiteit schoolleiders Stichting KOMT 29 januari 2016


Opleiding Coördinator Identiteit: start 20 september 2017

Start vijfde lichting Opleiding Coördinator Identiteit voor CONVENT scholen op 20 september 2017. Voor nadere informatie en opgave zie brochure Opleiding coördinator identiteit. Opleiding Coördinator Identiteit en Studiedagen Identiteit voor Schoolleiders nu ook landelijk.Voor meer informatie zie brochure ‘Opleiding coördinator identiteit‘ en brochure ‘Studiedagen Identiteit voor Schoolleiders’.

De opleiding Coördinator Identiteit is gevalideerd door de registercommissie. Deze is nu met 160 (registeruren)opgenomen in registerleraar.nl

Inmiddels is de opleiding ook landelijk geaccrediteerd. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CIPION) heeft positief geadviseerd om de opleiding coördinator identiteit op te nemen als Registeropleiding PHBO

index

ISCI bijeenkomsten

De coördinatoren identiteit komen als follow up van de coördinatorenopleiding  jaarlijks drie keer bijeen voor intervisie en supervisie.

  • ISCI I: Lichting 1 en 2
  • Lichting 3: vanaf 2015-2016