...

Uitgangspunten

Enkele uitgangspunten:

  • De vormgeving van alle activiteiten, uitgezonderd de ‘opleiding coördinator identiteit’, worden in overleg met de klant vastgesteld
  • Reflectie op beroepsidentiteit (systematisch pendelen tussen persoonlijke en professionele identiteit) neemt een centrale plaats in. Een onmisbare schakel voor succesvolle identiteitsontwikkeling, Bij deze reflectie is de methodiek van ‘The golden circle’ van Simon Sinek richtinggevend: ‘Eerst why, dan how en what’. Verder kleurt het gedachtegoed van onder meer Gert Biesta, Micha de Winter, Steve Jobs, David Mc Clelland en Lea Dasberg de activiteiten
  • ‘3-D model’: Drive, draagvlak en duurzaamheid (zie ook ‘onze visie’)
  • Integraal werken met de diverse schoolgeledingen, te weten (bovenschoolse) schoolleiders, coördinatoren, leerkrachten en ouders met het oog op creëren van draagvlak voor ambities en het spreken van dezelfde taal. Vandaar scholing en begeleiding voor alle geledingen
  • Werken aan autonomie: scholen ontwikkelen kennis en expertise om zelfstandig en duurzaam identiteit vorm en inhoud te geven
  • Integratie van vak/vormingsgebieden  (vanuit het concept BILDUNG)